Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

O nas

KONCEPCJA PRACY

PRZEDSZKOLA Nr 2 W OPOCZNIE

 

Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: ustawie o systemie oświaty oraz aktach wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, Statucie Przedszkola.

Podstawa prawna:

¨   Rozporządzenia MEN z dnia 7 października 2009 r w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U ,Nr 168, poz. 1324);

¨   Ustawa z dnia 19 marca 2009r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz zmianie innych ustaw ( Dz. U. Nr. 56 poz, 458);

¨   Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r.(Dz, U. z dnia 15 stycznia 2009 r. Nr 4, poz. 17)

¨   Statut Przedszkola Nr 2 w Opocznie

NAZWA - Przedszkole Nr 2 w Opocznie

 

Cele główne:

 

I. Efekty działalności wychowawczej ,dydaktycznej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej.

 • Przedszkole osiąga cele zgodne z polityką oświatową państwa.
 • Przedszkole doskonali efekty swojej pracy.
 • Efektywna współpraca z rodzicami wpływa na jakość pracy przedszkola.

II. Procesy zachodzące w przedszkolu.

 • Procesy zachodzące w przedszkolu służą realizacji przyjętej w przedszkolu koncepcji pracy.
 • W przedszkolu dba się o prawidłowy przebieg i doskonalenie procesów edukacyjnych.

III. Funkcjonowanie przedszkola w środowisku lokalnym.

 • Przedszkole jest integralnym elementem środowiska, w którym działa.
 • Przedszkole współpracuje ze środowiskiem na rzecz rozwoju własnego i lokalnego.
 • Przedszkole racjonalnie wykorzystuje warunki, w których działa.
 •  

Cele szczegółowe

 

 • Realizacja założeń reformy oświatowej.
 • Zapewnienie wychowankom bezpieczeństwa oraz optymalnych warunków dla ich prawidłowego rozwoju odpowiednio do ich potrzeb i możliwości przedszkola - realizacja programu profilaktycznego.
 • Zapewnianie funkcji opiekuńczych, wychowawczych i kształcących, a także możliwości wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do potrzeb rozwojowych dzieci.
 • Dbanie o wysoki poziom pracy wychowawczo-kształcącej, a także atrakcyjną ofertę edukacyjną.
 • Realizacja programu wychowawczego uwzględniającego system wzmacniania pozytywnych zachowań dzieci.
 • Wykorzystywanie nowatorskiego i twórczego stylu pracy kadry pedagogicznej.
 • Realizacja programów autorskich uwzględniających edukację regionalną, patriotyczną i europejską.
 • Ścisła współpraca z rodzicami, jako współpartnerami w procesie edukacji i wychowania dzieci.
 • Skuteczne informowanie rodziców o postępach edukacyjnych dziecka.
 • Współpraca z lokalnymi placówkami oświatowymi, organizacjami i instytucjami działającymi na terenie miasta.
 • Promowanie działalności przedszkola w środowisku.

 

Kryteria sukcesu

 

  Wzrost bezpieczeństwa psychicznego i fizycznego dzieci.

  Wzbogacenie oferty edukacyjnej przedszkola.

  Wzrost skuteczności pracy nauczycieli.

  Upowszechnienie i akceptacja praw dziecka.

  Zwiększenie integracji rodziny z przedszkolem.

  Poprawa stanu budynku przedszkolnego, placu zabaw i terenu wokół placówki.

  Realizacja autorskich programów.

  Zacieśnienie współpracy z instytucjami wspomagającymi przedszkole.

  Wprowadzenie skutecznego systemu diagnozowania dzieci oraz ich potrzeb rozwojowych.

  Upowszechnienie wiedzy o działalności przedszkola w środowisku.

  Liczny udział dzieci w konkursach, turniejach itp.

  Zmodernizowanie bazy przedszkola, wzbogacenie o nowoczesne pomoce dydaktyczne, księgozbiór, płytotekę, materiały metodyczne i inne media.

  Prowadzenie skutecznej polityki kadrowej.

  Wzrost zadowolenia nauczycieli z dobrze spełnionego obowiązku i motywacji w dążeniu do osiągnięcia sukces.

 

WIZJA PRZEDSZKOLA

 

  Nasze Przedszkole jest otwarte na potrzeby dzieci i środowiska lokalnego.

 Absolwent naszego przedszkola to młody człowiek wyposażony w wiedzę i umiejętności potrzebne do rozpoczęcia nauki w szkole.

Jest kreatywny i twórczy.

Charakteryzuje się dojrzałością emocjonalną i społeczną.

Potrafi odnaleźć swoje miejsce w hierarchii: opocznianin- Polak- Europejczyk.

 Oferta edukacyjna naszego przedszkola uwzględnia zapotrzebowanie środowisk, na bieżąco modernizuje swoją bazę a przede wszystkim doskonali swoje usługi.

  Chcąc zapewnić ciągłość procesu opiekuńczo- wychowawczo- dydaktycznego,przedszkole prowadzi ścisła współpracę ze szkołami.

 

MISJA PRZEDSZKOLA

 

W naszym przedszkolu:

 

 • Stwarzamy przyjazną, domową atmosferę oraz zapewniamy optymalne warunki do rozwijania osobowości dzieci, wspieramy w rozwijaniu zdolności i zainteresowań.
 • Przyzwyczajamy do odpowiedzialności za własne bezpieczeństwo i bezpieczeństwo innych.
 • Uczymy tolerancji, akceptacji i poszanowania każdego człowieka.
 • Stwarzamy atmosferę szacunku, wzajemnego zaufania, w której dziecko, bawi się, uczy się, nabywa umiejętności rozwijając swoją osobowość i aktywność wobec siebie, innych ludzi oraz otaczającego go świata.
 • Jesteśmy otwarci na propozycje rodziców, ich udział w życiu przedszkola - partnerska współpraca z rodzina dziecka.
 • Podążamy za indywidualnym tempem rozwoju dziecka, respektujemy jego potrzeby, wspieramy w dążeniu do samodzielności i niezależności.
 • Stwarzamy warunki do pracy na komputerze, rozwijając sprawność umysłową i manualną.
 • Wyposażamy dzieci w wiedzę i umiejętności niezbędne do powodzenia w nauce szkolnej.
 • Oferujemy we współpracy z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną pomoc logopedyczną i psychologiczną.